Помилка

ТЕРМІН (СТРОК) ДІЇ ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА

 

11 березня 2015 року

 

До Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) останнім часом все частіше звертаються оцінювачі та користувачі їхніх послуг (нотаріуси, власники майна, представники банківського сектору, аудитори тощо) з проханням надати роз’яснення щодо доцільності та обґрунтованості зазначення оцінювачами у своїх роботах термінів (строків) дії звітів про оцінку майна. Приймаючи до уваги сьогоднішню популярність даного питання, спробуємо надати максимально вичерпну відповідь на нього.

 

 

The-validity-of-the-report

 

 

Пунктом 56 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року за №1440, передбачено, що звіт про оцінку майна, складений у повній формі, повинен містити дату оцінки та дату завершення складання звіту, а у разі потреби – строк дії звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства.

 

З аналізу вимог Національного стандарту №1 можна зробити наступні висновки:

 

 • Термін (строк) дії звіту далеко не в усіх випадках має зазначатися оцінювачем у звіті про оцінку майна. Робити це оцінювач повинен лише у разі потреби відповідно до вимог законодавства.

 

 • У випадках, коли термін (строк) дії звіту безпосередньо не зазначається оцінювачем у звіті про оцінку майна, такий термін (строк) приймається відповідно до вимог законодавства, а у разі їх відсутності – на власний розсуд користувача даного звіту.

 

 • На сьогоднішній день в Україні існують певні передбачені законодавством вимоги щодо випадків необхідності та обов’язковості зазначення оцінювачами термінів (строків) дії звітів про оцінку майна, а також чіткі рекомендації та настанови щодо тривалості цих строків.

 

Таким чином, головну увагу необхідно зосередити на пошуку, дослідженні та аналізі саме цих вимог законодавства.

 

Пунктами 23-26 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року за №1891, передбачено наступне:

 

 • Висновок про вартість майна, складений для цілей приватизації майна шляхом викупу або продажу конкурентними способами (для договору купівлі-продажу, оголошення умов продажу, у тому числі повторного продажу), дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.

 

 • Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, складений з метою приватизації конкурентними способами відповідно до законодавства, оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсний протягом дев'ятимісячного строку від дати його затвердження.

 

 • Дія висновку про вартість майна (у тому числі пакета акцій відкритого акціонерного товариства) продовжується наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

 

 • Дію висновку про вартість майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або державних акціонерних та холдингових компаній, для цілей приватизації (корпоратизації) може бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати його затвердження, наказом органу, який затвердив акт, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, про що зазначається у протоколі його засідання.

 

 • Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, що підлягає продажу одному покупцю відповідно до вимог законодавства, дійсний протягом дев'яти місяців від дати його затвердження.

 

 • Висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі державного та комунального майна, або уточнення його розміру в частині вартості внесків учасників (засновників) відповідно до пункту 57 Методики дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки.

 

 • Строк дії висновку про вартість майна, складеного для інших випадків проведення оцінки майна, що передбачаються цією Методикою, може визначатися відповідними органами, що використовують результати цієї оцінки.

 

Отже, даною Методикою чітко встановлені відповідні терміни (строки) дії висновків про вартість майна, складених оцінювачами для конкретних цілей, передбачених самою Методикою оцінки майна, від дати їх затвердження. Виходячи з того, що затвердження оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки, можна з упевненістю припускати, що терміни (строки) дії самих звітів про оцінку майна, складених відповідно до Методики оцінки майна, не можуть більше ніж на два місяці перевищувати вищезазначені терміни (строки) дії затверджених висновків про вартість майна. Звертаємо увагу також на те, що у документі відсутні будь-які вимоги щодо обов’язковості зазначення оцінювачами даних термінів (строків) у самих звітах про оцінку майна.

 

Другим пунктом Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року за №629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року за №3), визначено, що результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.

 

Нагадаємо, що відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди проводиться оцінка майна державних підприємств, установ та організацій, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, що передається в оренду, а саме:

 

 • цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

 

 • нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об'єкт оренди згідно із законодавством);

 

 • майна, що не увійшло до статутних (складених) капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

 

Таким чином, Методикою оцінки об’єктів оренди встановлено шестимісячний (від дати оцінки) термін (строк) дії звітів про оцінку майна, що передається в оренду. Зазначення цього терміну (строку) у самому звіті про оцінку майна не є обов’язковим для оцінювача. Разом з тим, Методика оцінки об’єктів оренди залишає за оцінювачем право на власний розсуд вказувати інший термін (строк) дії конкретного звіту про оцінку майна, що передається в оренду.

 

Згідно вимог пункту 3.4 Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах за №2 від 09.01.2003 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №396/7717 від 23.05.2003, термін чинності звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки становить один рік з дати оцінки. Зазначений термін (строк) у відповідності з Порядком встановлюється незалежно від того, чи зазначений він оцінювачем у самому звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки, чи ні.

 

Другим пунктом Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» передбачено, що інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті.

 

З аналізу даної Постанови можна зробити наступні висновки:

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» є фактично єдиним діючим на сьогоднішній день документом, який прямо зобов’язує оцінювачів зазначати термін (строк) дії звіту про оцінку майна, складеного для цілей оподаткування, у самому звіті.

 

 • Термін (строк) дії звіту про оцінку майна, складеного для цілей оподаткування, визначається оцінювачем на власний розсуд, але не може бути більшим, аніж шість місяців з дати оцінки.

 

Відзначимо ще один цікавий момент, а точніше законодавчу колізію. Якщо уважно зіставити вимоги Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах за №2 від 09.01.2003 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №396/7717 від 23.05.2003, з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», то можна побачити, що вимоги цих двох документів щодо звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок не лише відрізняються, але й певною мірою не узгоджуються між собою.

 

Одночасно з тим, як Порядком №2 встановлено термін чинності будь-якого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки протягом одного року, Постанова №358 фактично скорочує даний термін до шести місяців. До того ж, Постанова №358, на відміну від Порядку №2, як вже зазначалося, прямо зобов’язує оцінювачів зазначати термін (строк) дії звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, складеного для цілей оподаткування, у самому звіті.

 

Сподіваємося, що даний матеріал допоможе не лише представникам оціночної спільноти України, але й усім іншим зацікавленим особам, більш чітко розібратися у питаннях доцільності, необхідності та обґрунтованості зазначення оцінювачами у своїх звітах про оцінку майна термінів (строків) дії таких звітів.

 

З повагою, колектив АФО