Помилка

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ

ЄДИНОЇ БАЗИ ДАНИХ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ

 

10 березня 2021 року

 

Фонд державного майна України повідомляє, що 09.03.2021 набрав чинності наказ Фонду державного майна України від 12.01.2021 за №24 «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2021 року за №239/35861 (далі – Наказ).

 

 

Pro-vnesennya-zmin-do-Poryadku-vedennya-yedynoyi-bazy-danykh-zvitiv-pro-otsinku

 

 

Відповідно до пункту 4 Наказу цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України повідомлення про прийняття Фондом державного майна України рішення про введення в експлуатацію єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості, крім пунктів 2, 5 розділу II Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, які застосовуються з дати набрання чинності цим наказом.

 

Введення в експлуатацію послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості планується Фондом державного майна України у ІІ кварталі 2021 року.

 

Отже, звертаємо увагу суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що, з 09.03.2021 набрали чинності та застосовуються такі пункти розділу II «Суб'єкти Єдиної бази» Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку:

 

*     *     *

 

2. Держатель та розпорядник Єдиної бази виконує такі функції:

 

розробляє організаційні та методологічні засади ведення Єдиної бази;

 

використовує інформацію та документи з Єдиної бази, внесені суб'єктами оціночної діяльності (оцінювачами) та нотаріусами, для виконання повноважень Фонду щодо державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

 

зупиняє доступ суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) до Єдиної бази на підставі відповідного рішення Фонду;

 

забезпечує рецензування звітів про оцінку у випадках, передбачених цим Порядком;

 

аналізує інформацію, що міститься в Єдиній базі;

 

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання інформації з неї.

 

Рішення щодо зупинення доступу суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, до Єдиної бази приймається Фондом:

 

у разі ненадання суб'єктом оціночної діяльності у встановлений Фондом строк документів, визначених у абзаці четвертому пункту 5 цього розділу; внесення до Єдиної бази документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440 (далі – Національний стандарт №1)); внесення до Єдиної бази недостовірної, неправдивої інформації зі звіту про оцінку, невідповідності такої інформації офіційним документам про об'єкт нерухомості та звіту про оцінку – щодо суб'єкта оціночної діяльності;

 

внесення до Єдиної бази документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом №1); у разі прийняття Екзаменаційною комісією рішення, визначеного абзацом третім пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (зі змінами), – щодо оцінювача.

 

Наявність такої інформації є підставою для нездійснення сервісом внесення інформації передавання інформації та документів суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) до/з Єдиної бази на період зупинення.

 

*     *     *

 

5. Суб'єкти оціночної діяльності (оцінювачі) зобов'язані:

 

за результатом визначення ринкової вартості об'єкта оцінки складати звіт про оцінку майна та вносити до Єдиної бази інформацію з нього відповідно до вимог, встановлених цим Порядком;

 

зберігати електронну версію повного звіту про оцінку разом з додатками до нього в Єдиній базі, а також в архіві суб'єкта оціночної діяльності у паперовій формі протягом п'яти років після дати оцінки. Звіти про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об'єкта оцінки зберігаються в Єдиній базі та в архіві суб'єкта оціночної діяльності з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», про що має бути зазначено/погоджено в договорі про оцінку майна;

 

надсилати на відповідний запит Фонду копію звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року №1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за №1351/20089 (далі – Положення про рецензування), та завірену в установленому законодавством порядку копію договору на проведення оцінки майна з метою встановлення дотримання вимог частини другої статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» під час проведення оцінки майна;

 

відображати у звіті про оцінку та інформації зі звіту про оцінку повну та достовірну інформацію;

 

забезпечувати повноту, правильність та достовірність інформації, що вноситься до Єдиної бази;

 

забезпечувати відповідність інформації зі звіту про оцінку, складеної у паперовій формі, інформації зі звіту про оцінку, внесеній суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) до Єдиної бази;

 

мати кваліфікований електронний підпис чи печатку або удосконалений електронний підпис чи печатку, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів;

 

забезпечувати достовірність та ідентичність паперового примірника звіту про оцінку електронній версії звіту про оцінку, який зберігається в Єдиній базі та в архіві суб'єкта оціночної діяльності;

 

завантажувати до Єдиної бази електронну форму звіту про оцінку майна, з накладанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, який базується на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку.