Ошибка

ФГИУ: О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОТЧЕТОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ В

ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

 

17 апреля 2020 года

 

10 апреля 2020 года вступили в силу изменения к Положению о порядке работы Экзаменационной комиссии, утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины от 13 ноября 2002 года за №1997 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 28 ноября 2002 года за №925/7213, в частности расширен перечень грубых нарушений оценщиком нормативно-правовых актов по оценке имущества и профессиональной оценочной деятельности. Как следствие, все отчеты, загруженные в Единую базу данных отчетов об оценке и не содержащие признаков отчета, теперь будут передаваться на рассмотрение Экзаменационной комиссии.

 

 

FDMU-Pro-kontrol-yakosti-zvitiv-zavantazhenykh-do-Yedynoyi-bazy-danykh-zvitiv-pro-otsinku

 

 

Згідно офіційного повідомлення регулятора відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду від 17.05.2018 за №658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.2018 за №677/32129 (далі – Порядок) (у редакції, чинній до 28.01.2020) Фондом забезпечується ведення єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Єдина база). Єдина база містить внесену суб’єктами оціночної діяльності інформацію із звітів про оцінку майна, що складені для цілей оподаткування у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

 

Згідно з пунктом 4 розділу ІІ Порядку суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані під час проведення оцінки майна, зокрема:

 

  • відображати у звіті про оцінку та інформації зі звіту про оцінку повну та достовірну інформацію;

 

  • забезпечувати повноту, правильність та достовірність інформації, що вноситься до Єдиної бази.

 

10 квітня 2020 року набули чинності зміни до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року №1997 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за №925/7213, зокрема розширено перелік грубих порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності оцінювачем, такими пунктами:

 

  • підписання кваліфікованим електронним підписом, накладеним оцінювачем з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, за результатами здійснення практичної діяльності з оцінки майна документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом №1), та який має зберігатися в Єдиній базі даних звітів про оцінку, відповідно до вимог Порядку;

 

  • внесення оцінювачем до Єдиної бази недостовірної, неправдивої інформації (даних) зі звітів про оцінку;

 

  • порушення вимог Закону, зокрема, статті 10 та частини другої статті 11, а також інших нормативно-правових актів з оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

 

Враховуючи викладене, відповідно до повноважень визначених Законами України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та «Про Фонд державного майна України» Фондом державного майна України будуть вживатись відповідні заходи щодо державного регулювання оціночної діяльності, зокрема, контролю за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності. Всі звіти, завантажені до Єдиної бази, які не містять ознак звіту будуть передані до Екзаменаційної комісії.

 

 

Джерело інформації: Фонд державного майна України